GDP

Odoslanie objednávky cez e-shop www.biela.clothing je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Biela.clothing spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Biela.clothing zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Biela.clothing spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať emailom na adresu [email protected].

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.).

Účelom spracúvania osobných údajov je:

1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru;
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru, evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu;
4. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií.

Vytvorením objednávky na e-shope www.biela.clothing ako objednávateľ udeľujem výslovný súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobnách údajov fyzickej osoby v rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo/právnickej osoby v rozsahu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu na účely:

1. Vystavenie daňového dokladu / faktúry, v zmysle 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru;
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru, evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu;
4. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií.